Privacyverklaring

vansleeuwenhypnotherapie.nl is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Voor vragen over jouw persoonsgegevens kun je contact opnemen met vansleeuwenhypnotherapie.nl via het emailadres of het contactformulier op deze website of via de contactgegevens die je van de therapeut ontvangen hebt.

Hieronder volgen de verdere details van deze privacyverklaring:

Persoonsgegevens die vansleeuwenhypnotherapie.nl verwerkt

vansleeuwenhypnotherapie.nl verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van de diensten van vansleeuwenhypnotherapie.nl en/of omdat je deze gegevens zelf aan vansleeuwenhypnotherapie.nl verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die vansleeuwenhypnotherapie.nl verwerkt, met als doel contact met jou te kunnen leggen:

– Je opgegeven naam
– Je opgegeven woonplaats (niet verplicht)
– Je opgegeven telefoonnummer (niet verplicht)
– Je opgegeven E-mailadres

– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bij het invullen van het contactformulier, bij het omschrijven van de reden waarom je contact opneemt.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die vansleeuwenhypnotherapie.nl verwerkt

vansleeuwenhypnotherapie.nl verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:
– Je gezondheid, indien je in het contactformulier of per email daar iets over meldt.

Met welk doel en op basis van welke grondslag vansleeuwenhypnotherapie.nl persoonsgegevens verwerkt

vansleeuwenhypnotherapie.nl verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Contact met jou te kunnen leggen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren.

Geautomatiseerde besluitvorming

vansleeuwenhypnotherapie.nl neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

vansleeuwenhypnotherapie.nl bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Je kunt bij vansleeuwenhypnotherapie.nl navragen wat de bewaartermijn van jouw persoonsgegevens is.

Delen van persoonsgegevens met derden

vansleeuwenhypnotherapie.nl verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in opdracht van vansleeuwenhypnotherapie.nl, sluit vansleeuwenhypnotherapie.nl een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. vansleeuwenhypnotherapie.nl blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

vansleeuwenhypnotherapie.nl maakt uitsluitend gebruik van functionele cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door vansleeuwenhypnotherapie.nl en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat je bij vansleeuwenhypnotherapie.nl een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die vansleeuwenhypnotherapie.nl van jou beschikt in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar vansleeuwenhypnotherapie.nl door gebruik te maken van het contactformulier op deze website of via de contactgegevens die je van de therapeut ontvangen hebt. vansleeuwenhypnotherapie.nl neemt vervolgens per e-mail contact met jou op.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraagt vansleeuwenhypnotherapie.nl jou dan om een kopie van je identiteitsbewijs als aanvulling op jouw verzoek naar vansleeuwenhypnotherapie.nl te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.
vansleeuwenhypnotherapie.nl reageert zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Hoe vansleeuwenhypnotherapie.nl persoonsgegevens beveiligt

vansleeuwenhypnotherapie.nl neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Gegevens die jij invult op deze website worden automatisch doorgestuurd naar vansleeuwenhypnotherapie.nl via een beveiligde SSL-verbinding. Alle contactformulieren lopen via deze beveiligde SSL-verbinding.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met vansleeuwenhypnotherapie.nl door gebruik te maken van het contactformulier op deze website of via de contactgegevens die je van vansleeuwenhypnotherapie.nl ontvangen hebt.

Veiligheid van gegevensverwerking via internet

Ondanks dat wij beveiligingsmaatregelen hebben genomen en zullen nemen, zijn aan de verwerking van jouw persoonsgegevens via het internet risico’s verbonden die inherent zijn aan het internetgebruik in het maatschappelijke verkeer. Hiervoor is noch de beheerder van deze site, noch vansleeuwenhypnotherapie.nl aansprakelijk.

Links naar andere websites van derden

Deze website bevat links naar andere websites. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij zijn dan ook niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor de manier waarop zij met jouw persoonsgegevens omgaan.

Wij raden je dan ook aan om de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Indien er op deze website video’s staan, dan worden die gehost op youtube. Hou in dat geval ook rekening met de actuele (privacy) voorwaarden van youtube.

Wijziging privacyverklaring

De beheerder en vansleeuwenhypnotherapie.nl behouden zich het recht voor deze privacyverklaring te allen tijde te wijzigen. Gebruik van deze website houdt in dat jij als gebruiker akkoord gaat met deze privacyverklaring.

Maak je vaker gebruik van deze website, raadpleeg dan weer de privacyverklaring, zodat je van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 14-07-2023.